2011. évi CXII. törvényhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Jogszabályi előírás Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos név: MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: MEDICOPUS Nonprofit Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32
Postacím: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Központi telefonszám: +36-82-502-081
Központi elektronikus levélcím: info@sic.medicopus.hu
Ügyfélszolgálat: +36-82-502-081 (munkanapokon 8:00 – 16:00 között)
Ügyfélszolgálat e-mail-címe: kaposvar.petct@sic.medicopus.hu, medicopus@medicopus.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti és Működési Szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ügyvezetők és szervezeti egységek vezetőinek adatai
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Ügyviteli menedzser elérhetőségei
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Felügyelő Bizotság adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nincs a Társaság irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nincs a Társaság többségi tulajdonában, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nincs a Társaság által alapított közalapítvány
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nincs a Társaság által alapított költségvetési szerv
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nincs a Társaság által alapított lap
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A Társaság a Magyar Állam tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet. A tulajdonosi joggyakorlónak az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete I.1. pontja szerinti adatai:

Tulajdonosi joggyakorló:Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Tulajdonosi joggyakorló elérhetősége:
– Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
– Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
– Tel: (+361) 356 1522
– Központi elektronikus levélcíme: aeek@aeek.hu
– Honlap cím: http://www.aeek.hu/aeek/